Terms of Service

WARUNKI KORZYSTANIA Z REJESTRACJI W „PRONAS.PL”

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Forum internetowe "Pronas" prowadzone jest przez firmę Synology GmbH, Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf, Niemcy ("Synology" lub "Synology GmbH"). Przy korzystaniu z forum na stronie internetowej www.pronas.pl ("strona internetowa") obowiązują następujące warunki ("warunki korzystania").

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przedmiotem umowy jest bezpłatne korzystanie z Forum. Użytkownikowi oddane jest do dyspozycji konto, za pomocą którego może się on zalogować i uczestniczyć w nawiązywaniu pojedyńczych lub grupowych rozmów lub tworzyć wpisy tematyczne na forum. Użytkownik nie może wymagać określonych techniczych funkcji forum. Firma Synology GmbH ma prawo w dowolnej chwili do zmieniania, ogrniczania lub rozszerzania funkcjonalności forum.

3. ZAWARCIE UMOWY I OKRES OBOWIĄZYWANIA

3.1 Forum Pronas może być wykorzystywane tylko przez zarejestrowanych użytkowników. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza online użytkownik zainteresowany korzystaniem z Forum otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres e-mail w celu sprawdzenia swoich danych. Poprzez kliknięcie na podany w wiadomości link użytkownik składa propozycję zawarcia umowy korzystania na podstawie warunków zawartych w tym dokumencie. Synology GmbH akceptuje propozycję zawarcia umowy poprzez aktywację nowego konta użytkownika.

3.2 Użytkownik nie może domagać się aktywacji konta lub dostępu do forum. Obie strony umowy są uprawnione do wypowiedzenia niniejszej umowy korzystania w dowolnym momencie i bez podania przyczyn. Wypowiedzenie należy przesłać za pośrednictwem e-maila. W tym przypadku profil użytkownika zostanie natychmiast usunięty. Ewentualne wpisy w działach forum pozostaną widoczne na forum przez cały okres istnienia forum. Użytkownik nie może domagać się przed usunięciem konta otrzymania od Synology GmbH kopii swoich wpisów.

4. ZASADY DOTYCZĄCE FORUM INTERNETOWEGO

4.1. Strona internetowa Pronas umożliwia użytkownikom uczestnictwo w dyskusjach na forum internetowym, w ramach którego mogą mogą oni wymieniać opinie i poglądy.

4.2.Założenia konta i korzystanie z forum są bezpłatne.

4.3 Synology nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe u użytkowników, powstałe na skutek korzystania z konta lub hasła użytkownika przez inne osoby, za które odpowiada sam użytkownik.

4.4 Zabrania się korzystania z konta innego użytkownika bez jego zgody.

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5.1 Forum może być wykorzystywane tylko przez zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik odpowiada za ochronę swojego konta przed nieupoważnionym korzystaniem przez osoby trzecie. Zobowiązany on jest do przechowywania danych dostępowych do konta w taki sposób, aby nie miały do niego dostępu osoby trzecie.

5.2. Podczas rejestracji użytkownik wybiera hasło, za którego poufność jest odpowiedzialny. Użytkownik jest zobowiązany do wybrania pseudonimu, który nie narusza praw osób trzecich, w szczególności w postaci nazw firm lub produktów. O ile użytkownik posługuje się w swoim profilu obrazem, którego nie jest autorem (zdjęcie lub avatar), musi posiadać prawa autorskie do tego obrazu umożliwiające mu jego wykorzystywanie.

5.3. Użytkownik odpowiada za zgodnośc z prawem publikowanych przez niego treści. Nie wolno mu publikować na forum wpisów naruszających obowiązujące prawo. W szczególności zabrania się użytkownikom:
- publikowania treści chronionych prawami autorskimi (artykuły prasowe, fragmenty książek, teksty z innych stron internetowych),
- powielania we wpisach nazw i logotypów chronionych na podstawie przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych,
- wysyłania niezamówionych wiadomości (spamu) do innych użytkowników za pośrednictwem systemu,
- obrażania osób trzecich lub podnoszenia nieprawdziwych roszczeń.

5.4. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania forum do celów reklamowych w formie bezpośredniego publikowania reklamy i podobnych jej treści lub w formie linka reklamowego. Przekazywanie danych kontaktowych własnego przedsiębiorstwa, adresu strony internetowej itd. nie może odbywać się we wpisach na forum, lecz tylko w indywidualnych dyskusjach w panelu czat.

5.5. Użytkownik ma świadomość, że teksty, prezentacje, filmy itd. prezentowane na Forum przez innych użytkowników oraz firmę Synolog są chronione prawami autorskimi oraz że logo firmy Synology chronione jest na podstawie przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych.

5.6. W przypadku naruszenia firma Synology GmbH upoważniona jest do wypowiedzenia umowy korzystania w całości oraz do usunięcia wszystkich wpisów użytkownika. Jest ona jednak także uprawniona do usunięcia wpisów użytkownika w całości lub części.

6. NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH

6.1. W przypadku naruszenia przez użytkownika w opublikowanym wpisie praw osób trzecich firma Synology GmbH jest uprawniona do usunięcia takiego naruszającego wpisu z forum. Użytkownik zostanie o tym fakcie natychmiast powiadomiony. Synology GmbH nie jest zobowiązana do szczegółowej kontroli faktycznych naruszeń praw w konkretnych wpisach lub do prowadzenia sporów prawnych z osobami trzecimi. Ponowna publikacja wpisu, co do którego podniesiono zastrzeżenia, możliwa będzie dopiero po prawomocnym wyjaśnieniu między użytkownikiem a osobą trzecią kwestii naruszenia praw na korzyść użytkownika lub jeśli osoba trzecia wyrazi na taką publikację wyraźną zgodę.

6.2. Użytkownik zwalnia firmę Synology GmbH ze wszystkich kosztów powstałych w związku z publikacją przez użytkownika na Forum treści niezgodnych z prawem, włącznie ze stratami, szkodami lub wydatkami, wynikającymi z lub w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Forum.

7. UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A OSOBAMI TRZECIMI

O ile użytkownik dokona jakichkolwiek uzgodnień z innymi użytkownikami, w szczególności w ramach rozmów na czacie, firma Synology GmbH nie jest stroną tych porozumień i uzgodnień. Użytkownik sam odpowiada za spełnienie i realizację takich uzgodnień.

8. REKLAMACJE

8.1 Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sprawach związanych ze stroną internetową lub jej działaniem. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje: (a) nazwa użytkownika (adres e-mail); (b) przedmiot skargi oraz okoliczności towarzyszące; oraz (c) żądanie użytkownika.

8.2. Reklamacje należy kierować na następujący adres e-mail: contact us.

8.3. Użytkownik zostanie poinformowany przez Synology GmbH w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji o sposobie jej rozpatrzenia. Odpowiedź w tej sprawie zostanie przesłana na adres e-mail użytkownika podany w wiadomości z reklamacją.

9. WYMAGANIA TECHNICZNE

9.1. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z następującymi wymaganiami technicznymi:
- Dostęp do internetu;
- przeglądarka internetowa – w celu uzyskania dostępu do stron internetowych;
- skrzynka pocztowa e-mail – w celu otrzymywania wiadomości;
- urządzenie do obsługi przeglądarki.

9.2. Koszty wyposażenia i połączenia z internetem niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania ze strony internetowej ponosi użytkownik. Użytkownik ponosi wszelkie koszty naliczone mu przez dostęp do strony internetowerj.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma Synology GmbH ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach korzystania. Synology GmbH powiadomi użytkowników od zmianach warunków korzystania na stronie internetowych oraz prześle do użytkowników wiadomość e-mail na konta zarejestrowanych użytkowników. Zmiany warunków korzystania nie naruszają praw, które użytkownicy nabyli na podstawie poprzedniej wersji warunków korzystania.

Początek strony