Privacy policy

Polityka prywatności firmy Pronas.pl

Prosimy o zapoznanie się polityką prywatności firmy Synology GmbH, Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf oraz z przepisami gwarantującymi ochronę Państwa danych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem O Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (dalej „Rozporządzenie”) oraz pozostałymi odnośnymi przepisami.

 • 1. Imię i nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwie.

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych odnosi się do sposobu przetwarzania danch osobowych przez firmę Synology GmbH, Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf, Niemcy.

  Osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za ochronę danych osobowych osiągalna jest pod podanym adresem oraz za pośrednictwem privacy@synology.com

 • 2. Pozyskiwanie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel i wykorzystywania

  W przypadku zawarcia z nami umowy korzystania z forum dostępnego pod adresem www.pronas.plpobierane są następujące dane osobowe:

  • - Imię i nazwisko (i ewentualnie tytuł akademicki)
  • - Adres e-mail (do korespondencji i realizacji transakcji)
  • - Numer telefonu (do korespondencji i realizacji transakcji)
  • - Informacje niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy użytkowania

  Dane pozyskiwane są

  • - w celu umożliwienia identyfikacji użytkowników.
  • - w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do forum pod adresem www.pronas.pl
  • - do korespondencji
  • - dla zapewnienia możliwości wyrównania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec naszej firmy.
  • - w celu zapewnienia nam możliwości dochodzenia praw, w razie konieczności także sądownie.

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na życzenie użytkowników i na podstawie art. 6 ust. 6 zdanie 1 lit. b) Rozporządzenia służy do realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

  Dane osobowe pozyskiwane w celu realizacji umowy przechowywane są przez okres, w którym dochodzone mogą być nasze i/lub Państwa roszczenia wynikające z umowy (ustawowe okresy przedawnienia wynoszą 3 do 6 lat) a następnie usuwane, chyba że na podstawie przepisów podatkowych i handlowych zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych także w innym celu lub jeśli na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) Rozporządzenia wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych w szerszym zakresie.

 • 3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wskazanych poniżej. Zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. b) dane osobowe przekazywane są osobom trzecim, o ile jest to konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy. Przekazywane dane mogą być jednak wykorzystywane wyłącznie do wymienionych powyżej celów.

 • 4. Komunikacja elektroniczna

  Komunikacja elektroniczna bez zastowania skutecznego zabezpieczenia szyfrowego i sygnatury niesie ze sobą ryzyko przechwycenia danych przez osoby nieupoważnione. Stanowi to zagrożenie w kontekście ochrony poufnych danych osobowych i wewnętrznych informacji przedsiębiorstwa. Odstępstwo od komunikacji za pośrednictwem niezaszyfrowanej wiadomość e-mail dopuszczamy w sytuacji, gdy uważamy to za konieczne lub jeśli zaszyfrowana komunikacja oczekiwana jest z Państwa strony. Poziom bezpieczeństwa szyfrowania (na przykład szyfrowanie end-to-end, szyfrowanie załączonych dokumentów) może zostać ustalony na podstawie indywidualnych wymagań.

 • 5. Transfer danych do krajów poza Unią Europejską

  Serwery wykorzystywane przez nasze przedsiębiorstwo znajdują się na terenie Unii Europejskiej. Transfer danych do krajów spoza UE odbywa się tylko w ramach obowiązujących przepisów prawnych i tylko jeśli jest to niezbędne do realizacji Państwa zamówień, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub w ramach przetwarzania danych transakcji.

  Wykonawcy z krajów trzecich (spoza strefy gospodarczej UE) świadczący dla nas usługi są zobowiązani do przestrzegania poziomu bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej oraz pisemnych zaleceń na podstawie uzgodnionych standardowych europejskich klauzul, chyba że istnieje inna podstawa prawna regulująca transfer danych osobowych.

 • 6. Prawa użytkowników

  Mają Państwo prawo

  • - do wycofania w dowolnym momencie swojej zgody na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia; oznacza to, że w przyszłości Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane.
  • - do zarządania od nas informacji na podstawie art. 15 Rozporządzenia, dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych, w szczególności na temat celów przetwarzania, kategorii danych, kategorii odbiorców, mających dostęp do Państwa danych, okresu przechowywania oraz na temat prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub prawa sprzeciwu, prawa do zażalenia, źródła pochodzenia Państwa danych, o ile nie są one pozyskiwane przez nas, oraz o istnieniu możliwości stworzenia profilu i uzyskania dokładnych informacji o Państwa danych;
  • - zgodnie z art. 16 Rozporzadzenia do zarządania natychmiastowej korekty niepoprawnych lub niepełnych danych osobowych;
  • - zgodnie z art. 17 Rozporządzenia do zarządania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawa do wyrażania opinii i wolności informacji lub konieczne jest w celu spełnienia zobowiązań prawnych, z powodu interesu publicznego albo dochodzenia, realizowania lub ochrony roszczeń;
  • - do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 Rozporządzenia, jeśli Państwa dane są niepoprawne, a ich przetwarzanie niezgodne z prawem, jeśli nie życzą sobie Państwo ich usunięcia, natomiast z naszej strony nie ma już potrzeby ich przetwarzania, za to konieczne jest ich przechowywanie w celu dochodzenia roszczeń. Mają Państwo także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie na podstawie art. 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych;
  • - zgodnie z art. 20 Rozporządzenia do uzyskania od nas udostępnionych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym i spójnym elektronicznym formacie lub do zarządania przekazania danych innej upoważnionej osobie.
  • - zgodnie z art. 77 Rozporządzenia w związku z ochroną danych mogą Państwo zwrócić się do urzędów nadzorczych w miejscu Państwa zamieszkania lub działalności zawodowej lub w miejscu siedziby naszej firmy.

  Urząd Ochrony Danych Osobowych

  Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Fax: 22 531 03 01

  Tel. 606 950 000

  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 • 7. Prawo sprzeciwu

  W uzasadnionych przypadkach zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. F) mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych według art. 21 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, jeśli istnieją ku temu zasadne powody wynikające z Państwa indywidualnej sytuacji. W przypadku sprzeciwu prosimy o wiadomość e-mail na adres privacy@synology.com lub na adres podany powyżej.

Początek strony